top of page

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

I ALGEMEEN

Artikel 1 I Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer

en Opdrachtgever.

1.2  Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de

overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling

in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

1.3  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 I Offertes en aanbiedingen

2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij schriftelijk is overeenge

komen dat de offertes en aanbiedingen vrijblijvend zijn.

2.2  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege,

eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 I Levering(stermijnen), uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1  De overeenkomst betreft een resultaatsverplichting zijdens Opdrachtnemer.

3.2  De leveringstermijn is een fatale termijn.

3.3  Opdrachtnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze nood-

zakelijk is voor de uitvoering van de opdracht tijdig bij Opdrachtgever op te vragen. Indien Opdrachtnemer geen (extra) gegevens van Opdrachtgever verzoekt, dient het ervoor te worden gehouden dat Opdrachtnemer over de juiste gegevens beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren.

3.4  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te laten voeren.

3.5  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtgever de betaling voor de uitvoering van die onderdelen,

die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6  Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van Opdrachtnemer kunnen de overeengekomen tijdsplanning

en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van Opdracht-

nemer.

3.7  Meerwerk kan door Opdrachtnemer slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien en voor zover

Opdrachtgever voorafgaand daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3.8  Opdrachtnemer is na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door Opdrachtgever, gerechtigd bij en voor de

uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, voor zover de aard van de prestatie van Opdrachtnemer zulks toelaat.

Artikel 4 I Betaling

4.1  De betalingstermijn is nimmer een fatale termijn.

4.2  Opdrachtnemer is niet gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en/of tot verrekening over te gaan.


Artikel 5 I Reclame

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te reclameren binnen een termijn van 30 dagen nadat gebreken bekend zijn geworden dan

wel bekend hadden kunnen zijn.


Artikel 6 I Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst

van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.


Artikel 7 I Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of

namens Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Versie mei 2018 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I

7.2  Behoudens opzet of grove schuld door Opdrachtgever of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt en Opdrachtgever toch aansprakelijk mocht zijn, is de vergoeding beperkt tot maximaal € 25.000,-.

7.3  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever op het eerste verzoek en direct tegen en zal Opdrachtgever volledig schade- loosstellen voor alle aanspraken die Opdrachtgever van de Opdrachtnemer(die voor de desbetreffende dienst aan Opdrachtgever opdracht heeft gegeven) ontvangt in verband met de door Opdrachtnemer verrichtte dienst, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

7.4  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever heeft, dienen of straffe van verval binnen drie maanden na het moment waarop deze ontstaan dan wel Opdrachtnemer daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtgever te zijn ontvangen.

7.5  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle mogelijke fiscale vorderingen met betrekking tot door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel en/of derden.

7.6  Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een afdoende dekkende WA-verzekering.


Artikel 8 I Annulering

8.1 Opdrachtgever is gerechtigd in geval van levering van diensten de overeenkomst zonder nadere motivering te annuleren

onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst door

Opdrachtgever wordt vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:

in geval van annulering meer dan 3 maanden voor de levering van de dienst zoals vastgesteld in de overeenkomst,

40% van het in de overeenkomst vastgestelde honorarium;

in geval van annulering in de periode liggend tussen 3 maanden en 1 maand voor de levering van de dienst zoals

vastgesteld, 65% van het in de overeenkomst vastgestelde honorarium;

in geval van annulering binnen 1 maand voor de levering van de dienst zoals vastgesteld, 90% van het in de overeen

komst vastgestelde honorarium.

Opdrachtgever is nimmer tot meer dan de in artikel 8.1 als voornoemd genoemde bedragen aan Opdrachtnemer

verschuldigd.


Artikel 9 I Ontbinding overeenkomst

9.1 Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te

zijn, indien:

Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet, niet volledig en/of niet tijdig zal nakomen;

Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtnemer, dan wel aan Opdrachtnemer surseance van betaling

wordt verleend, dan wel wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, dan wel failliet wordt verklaard.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer onmiddellijk

opeisbaar.

Artikel 10 I ntellectueel eigendomsrecht

10.1  Opdrachtgever is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel

eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit de overeenkomst.

10.2  Opdrachtnemer garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren en vrijwaart Opdrachtgever voor

alle vorderingen van derden jegens Opdrachtgever die verband houden met enige (vermeende) inbreuk daarop door haar

(werknemers en ingeschakelde derden).

10.3  Indien en voor zover intellectueel eigendomsrechten niet aan Opdrachtgever zouden toekomen, dan heeft Opdrachtgever

het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4  Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van Opdrachtgever zijn gerechtigd geluid, foto - en/of beeldopnamen van de werkzaamheden/ diensten voortvloeiende uit de overeenkomst te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schrifte-

lijk anders heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag door Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door BUMA-STEMRA te heffen rechten voor rekening van Opdracht- gever.

Versie mei 2018 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I


Artikel 11 I Relatiebeding

11.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Opdracht-

gever, tijdens de duur van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan (om welke reden dan ook), (in)direct werkzaamheden te doen (laten) verrichten gelijksoortig aan de werkzaamheden die Opdrachtgever aan- biedt voor de betreffende Opdrachtnemer van Opdrachtgever waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft ingeschakeld.


Artikel 12 I Concurrentiebeding

12.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Opdracht-

gever, tijdens de duur van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan (om welke reden dan ook), (in)direct werkzaamheden te doen (laten) verrichten gelijksoortig aan de werkzaamheden die Opdrachtgever aan- biedt.

II LEVERING ROERENDE ZAKEN

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever roerende zaken levert.


Artikel 13 I Levering

13.1 Levering geschiedt franco inclusief rechten op de plaats zoals aangegeven in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.


Artikel 14 I Eigendomsvoorbehoud

14.1 Er geldt geen eigendomsvoorbehoud op de door Opdrachtnemer geleverde roerende zaken.

Artikel 15 I Inspectie

15.1  Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, binnen zeven werkdagen na het moment dat de

roerende zaken in haar macht zijn gekomen. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontdekking,

dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

15.2  Indien vaststaat dat een het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de

gebrekkige roerende zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van Opdrachtgever vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek.

III OPDRACHTNEMER IS EEN ZZPER

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer een zzper is.

Artikel 16 I Overige bepalingen

16.1  Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat hij de overeenkomst steeds volledig conform de overeenkomst

zal uitvoeren. Hij zal Opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer hij hieraan niet kan voldoen.

16.2  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om namens Opdrachtgever op welke manier dan ook overeenkomsten met derden
aan te gaan, dan wel zich als tekeningsbevoegde, werknemer dan wel agent van Opdrachtgever richting derden voor

te doen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer op het eerste verzoek van Opdrachtgever zal vrijwaren tegen alle claims en vorderingen die hieruit voortvloeien.

16.3  Indien Opdrachtnemer voor de door haar te verrichten diensten een artiest/ entertainer/ performer (allen in de breedste zin des woord) inschakelt, dan zal Opdrachtnemer artikel 10.4 in deze algemene voorwaarden aan de betreffende artiest/ entertainer/ performer opleggen.

IV OPDRACHTNEMER IS EEN RECHTSPERSOON

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer een rechtspersoon is.


Artikel 17 I Overige bepalingen

17.1 Het is Opdrachtnemer, het personeel van Opdrachtnemer dan wel de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet

toegestaan om namens Opdrachtgever op welke manier dan ook overeenkomsten met derden aan te gaan, dan wel zich als tekeningsbevoegde, werknemer dan wel agent van Opdrachtgever richting derden voor te doen, bij gebrek waarvan Opdrachtnemer op het eerste verzoek van Opdrachtgever zal vrijwaren tegen alle claims en vorderingen die hieruit voortvloeien.

Versie mei 2018 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I

17.2  Indien Opdrachtnemer dan wel de door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon/ derde haar verplichtingen niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd om, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, haar (betalings)verplichtingen op te schorten en/of de opdracht in te trekken. Bovendien kan Opdrachtgever in die gevallen Opdrachtnemer aanspreken voor alle door haar geleden en/of nog te lijden schade.

17.3  Indien Opdrachtnemer gebruikt maakt van een zzper voor het uitvoeren van de werkzaamheden, vrijwaart hij Opdracht- gever tegen alle mogelijke (fiscale) vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de betreffende zzper.

17.4  Indien Opdrachtnemer voor de door haar te verrichten diensten een artiest/ entertainer/ performer (allen in de breedste zin des woord) inschakelt, dan zal Opdrachtnemer artikel 10.4 in deze algemene voorwaarden aan de betreffende artiest/ entertainer/ performer opleggen.

Artikel 18 I Verwerken van persoongegevens

18.1  Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn nog de volgende

Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

18.2  De begrippen in deze voorwaarden hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:

“AVG”) daaraan toekent of die in de rechtspraak worden gehanteerd in de ruimste zin van het woord.

18.3  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Opdrachtnemer de verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtnemer

de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtgever vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtnemer de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 19 I Doeleinden van de verwerking

19.1  Opdrachtgever heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens de bevoegdheid deze te verwerken voor de uitvoering

van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming

worden bepaald.

19.2  De Opdrachtgever mag alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die aan hem worden

verstrekt om te worden verwerkt of hem ter kennis zijn gekomen. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtnemer dit vooraf aan Opdrachtgever te melden en draagt de opdrachtnemer de volle verantwoordelijkheid voor deze persoonsgegevens en de plichten die de AVG daaraan verbindt.
19.3  De Opdrachtgever heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens

en heeft geen verantwoordelijkheid voor deze persoonsgegevens, het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

19.4  De Opdrachtnemer garandeert dat hij beschikt over een gegevensverwerkingsregister en Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van dit register.

19.5  Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de

verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtnemer, verwerkingen voor doeleinden die niet schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Opdrachtgever niet verantwoordelijk. De volledige verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Opdrachtnemer.

19.6  Opdrachtnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 20 I Verplichtingen van partijen

20.1  Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijk is, haar medewerking verlenen aan Opdrachtnemer voor het uitvoeren van een

gegevensbeschermingseffectbeoordeling ( ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’). De door Opdrachtgever gemaakte of te maken kosten van deze werkzaamheden dienen volledig door Opdrachtnemer te worden vergoed. De opdrachtgever kan hiervoor vantevoren financiële zekerheid verlangen alvorens mee te werken.

20.2  De verplichtingen van Opdrachtnemer gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer, waaronder werknemers of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 21 I Doorgifte van persoonsgegevens

21.1  Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtnemer geeft

Opdrachtgever daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische

Ruimte.

21.2  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden

doorgegeven.


Artikel 22 I Inschakelen van subverwerkers

22.1 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever hierbij algemene toestemming om subverwerkers in te schakelen. Opdrachtgever

zal Opdrachtnemer op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt mits deze subverwerkers dezelfde of strengere verplchtingen worden opgelegd dan Opdrachtgever bij de verwerking van persoonsgegevens.

Versie mei 2018 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I

22.2 Indien Opdrachtgever het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoons- gegevens, dan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover informeren. Opdrachtnemer wordt geacht die toestemming te verlenen indien de subverwerker dezelfde of strengere verplichtingen worden opgelegd dan Opdrachtgever bij de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 23 I Datalekken

23.1  In het geval van inbreuk op persoonsgegevens, zal Opdrachtgever zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtnemer

daar binnen redelijke termijn na de subjectieve ontdekking te informeren.

23.2  Uitsluitend bij de Opdrachtnemer ligt de verantwoordelijkheid in hoeverre hij de Autoriteit Persoonsgegevens of

betrokkene informeert, tenzij de Opdrachtgever op basis van de wet of eigen verantwoordelijkheid ook een verplichting heeft.

Artikel 24 I Verzoeken van betrokkenen

24.1  Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever het verzoek

doorsturen aan Klant. Opdrachtgever mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

24.2  Uitsluitend bij de Opdrachtnemer ligt de verantwoordelijkheid in hoeverre hij het verzoek van de betrokkene beantwoordt,

tenzij de Opdrachtgever op basis van de wet of eigen verantwoordelijkheid ook een verplichting heeft.


Artikel 25 I vrijwaring

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor boetes of vorderingen van derden die in verband staan met de schending van de verplichtingen onder de AVG, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de opdrachtgever.


Artikel 26 I Boetebeding

Bij overtreding van een verplichting uit artikel 6 en/of 11 en/of 12 en/of 18-24 van deze algemene voorwaarden, verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding en te vermeerderen met € 500,- voor elke dag of een gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever om in plaats van de boete nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen


Artikel 27 I Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 I Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer

en Opdrachtgever.

1.2  Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de

overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling

in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

1.3  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4  Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van opdrachtnemer aan opdrachtgever worden

gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van mededeling.

Artikel 2 I Offerte, informatie en inschakeling derden

2.1  Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdracht-

nemer schriftelijk anders heeft aangegeven.

2.2  Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders is aangegeven.

2.3  Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

Art. 3 I Verplichtingen Opdrachtgever

3.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen rekening zorg dragen voor voldoende maat-

regelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

3.2  Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzake- lijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

3.3  Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voor waarden en Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

3.4  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigen- domsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).

3.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

3.6  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een evenement.

Artikel 4 I Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

4.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of

namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.2  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprake-

lijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen

risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

4.3  Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprake-

lijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

4.4  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer

heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Versie mei 2018 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN I

4.5  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

4.6  Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.7  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers aan of bezoekers van van het betreffende evenement.

4.8  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.


Artikel 5 I Reclame

Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 6 I Overmacht
Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk
te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 7 I Prijs, betaling en annulering

7.1  De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

7.2  Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de

voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.

7.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals

vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te

schorten dan wel te verrekenen.

7.4  Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform de ‘Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’ of een hiervoor in de plaats tredende regeling.

7.5  Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering: a) in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maan-
den voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt), e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangs- moment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom be draagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

7.6  Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.5 in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdracht- nemer te vergoeden.

Artikel 8 I Intellectuele eigendomsrechten

8.1  Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel

eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.

8.2  Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdracht- gever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

Versie mei 2018 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN I

8.3  Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.

8.4  Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto - en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag door Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

Artikel 9 I Verwerken van persoonsgegevens

9.1  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens

verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

9.2  De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.

9.3  Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of

indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 10 I Doeleinden van de verwerking

10.1  Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren

van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de

betrokkene worden bepaald.

10.2  Opdrachtnemer zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die

bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in overleg beoorde¬len of in dit kader aanvullende maat- regelen genomen moeten worden.

10.3  Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

10.4  Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 11 I Verdeling van de verantwoordelijkheid

11.1  Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van

de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdracht-

nemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk.

11.2  Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet

onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Opdrachtgevers vrijwaren de Opdracht- nemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.

11.3  De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoons gegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

Artikel 12 I Doorgifte van persoonsgegevens

12.1  Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft

Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische

Ruimte., met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

12.2  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden

doorgegeven.

Artikel 13 I Inschakelen van subverwerkers

13.1  Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voor-

waarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever

op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

13.2  Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoons

gegevens, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.

Versie mei 2018 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN I

13.3 De opdrachtgever zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 14 I Verzoeken van betrokkenen

14.1  Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer

het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op

de hoogte stellen.

14.2  Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de

opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.

14.3  Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgev

er in rekening te brengen.

Artikel 15 I Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitslu- itend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen niet verzetten.

bottom of page